MAMA

Candu fusti giòvuna comènti ‘e unu frori, m’ìast ingeneràu:

M’ìast impàrau a fueddài e deu apu chistionàu troppu, apu esageràu,

M’ìast impàrau a camminài e deu mi seu postu a cùrriri, meda;

Ma a innùi seu arribàu! Ita totu apu nàu de tui, o mama mia!

Immòi no potzu pònniri nisciùnu arremèdiu, ses bolàda in celu!

Però, m’ìast ingeneràu no scéti poèta, ma fintzàs e de arcànus bìsus,

E cun is fòrtzas mìas c’arrenèsciu!... e in custa pàgina ti torru vida,

Ca pongu s’immàgini tua bella innòi a fiàncu, e cun s’amòri

Tuu “de mistèru” sèrras custu libru; èus a viaggiài
 sempri unìus,

Tui, deu e is pensamèntus mìus, t’ap’a domandài ancòra perdònu

E tui mama mia, immòi sempri unìus, ita nàras, m’as a perdonài?  


MAMMA

Quando germogliavi come un fiore, mi generasti:

M’insegnasti a parlare ed io ho parlato troppo, ho esagerato,

M’insegnasti a camminare ed io mi sono messo a correre, molto;

Ma dove sono arrivato! Che tutto ho detto di te, o madre mia!

Ora nulla posso rimediare, tu sei volata col pianto in cielo!

Però, mi generasti non solo poeta, ma anche di arcane visioni,

Ed io con le mie forze riesco!... ed in questa pagina ti ridò vita,

Perché depongo la tua bella immagine qui a fianco, e col tuo

“Misterioso” amore chiudi questo libro; viaggeremo 
sempre uniti,

Tu, io e il mio pensiero, ti chiederò ancora perdono

E tu madre mia, ora sempre uniti, che dici, mi perdonerai?