SU SONNIADÒRI
 

Una dì s'ap'a pigài sa manu o sònnius de glòria!

Deu chi giru cun su pensamèntu in mesu a is àstrus,

Circhèndu in s'univèrsu mannu e tortuòsu,

Seu segùru, ap'a agatài cussu sapiènti filu de Ariànna

Chi no m'at a fai pèrdiri in is trottòxius de sa terra,

Mancài sìat prena de insìdias, comènt isciìt s'istòria;

Una dì s'ap'a pigài sa manu, o sònnius de glòria! 

 

IL SOGNATORE

Un dì vi prenderò per mano o sogni di gloria!

Io che giro col pensiero in mezzo agli astri,

Cercando nel labirinto del grande universo,

Son certo, troverò quel sapiente filo d'Arianna

Che non mi farà smarrire nei meandri della terra

Nonostante sia piena di insidie, come sa la storia; 

Un dì vi prenderò per mano, o sogni di gloria!video SU SONNIADÒRI