SU CUMBÌDU DE PAXI
 

Ia a bòlliri cumbidài 'ònnia òmini de sa terra,

In manèra chi in d'un'ùnicu coru s'èssat a pesài

Unu cantu de amòri prus artu de is istèddas,

Formèndu una crèsia de paxi in d'una sola armonìa

De glòria, po ndi pràndiri cùssus pòburus còrus

De amòri fratèrnu, e i cussu cantu tristu

Prenu de dolòri e de prantu, fàtzat chi siat torràu

Cussu pòburu fradi miu “esiliàu”.


L’INVITO DI PACE
 

Vorrei invitare tutti gli uomini della terra,

Perché in un unico coro s'innalzasse

Un canto d'amore più alto delle stelle,

Formando una chiesa di pace in una sola armonia

Di gloria, affinché nutra quei poveri cuori

D'amore fraterno, e quel triste canto

Pieno di dolore e di pianto, faccia che sia tornato

Quel mio povero fratello “esiliato”.


video SU CUMBÌDU DE PAXI